دروغ اپریل از نظر اسلام

hamkaran seddiqi مطالب دینی

دروغ اپریل از نظر اسلام
برادرى درمورد حکم شرعى پدیده اى که بنام ” دروغ اپریل ” April fool خوانده مى شود پرسیده است.
جواب:
کذب و دروغ یکى از منکرات و رذایل اخلاقى است و در تمام شرائع الهى از وقت آدم تا خاتم علیهم الصلاه و السلام ممنوع و حرام مى باشد.
دروغ در هر وقت حرام است و مرتکب آن عاصى و گنهکار است.
دروغ اپریل April fool که از فرهنگ و ثقافت منفى غرب منشأ گرفته است از چند جهت حرمت آن ثابت است:
١- حرام بودن کذب و دروغ.
٢- مشابهت با غیر مسلمانان و تقلید از آنان در یک امرى که خاص آنهاست.( من تشبه بقوم فهو منهم) حدیث شریف.
٣- ضرر رساندن به انسانها مانند ترساندن مردم ، دادن خبر دروغ که گاهى تا سرحد اعلان خبر وفات اقارب و دوستان مى رسد، خوردن مال مردم به باطل.
( لا ضرر و لا ضرار).
والله الموفق
فضل الهادى وزین
عضو مجمع علمى علماى افغانستان
عضو اتحاد جهانى علماى مسلمان