?به خاطر ۳ چیز هیچگاه کسی را مسخره نکن:

hamkaran seddiqi Uncategorized


۱_چهره
۲_والدین
۳_زادگاه
چون انسان هیچ گاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

به زیباییت نناز
تو «خلقش» نکرده ای…
افتخار به اصل و نصب خودت نکن
تو «انتخابش» نکرده ای….

اگه میتونی به
اخلاق…
مَنِش….
و انسانیتت بناز….
چون خودت هستی که اونو
«میسازی»…

@sarafi_sediqi ‎‌‌‌‌‌‌