? ‌آیا میدانید؟ زنان اندلس که حفظ قرآن را تمام می کردند فانوسی جلوی در خانۀ خود آویزان می نمودند تا دیگران بدانند که در این خانه، یک زن حافظ قرآن هست. آیا زنان مسلمان امروزی، این چنین به حفظ قرآن افتخار می کنند؟! @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized