✍ هرگاه مسلمان دوست داشته باشد پاداش اعمال نیک او در دنیا قطع نشود و بعد از مرگش به نامه اعمالش ثبت شود باید به سه مورد زیر زیاد توجه کند چنانچه ــ ✍ از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که گفت : ✍ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : ✍ هرگاه انسانی بمیرد عمل او قطع میشود جز در سه مورد ـ صدقه جاریه ( مثل آباد کردن مسجد و مدرسه ،،، ) علم نافع و سودمند که مردم از آن استفاده کنند ( مثل این درس های دینی ،،، ) فرزند صالح که دعا می کند ـ ✍ رواه مسلم ــ ۱۶۳۱ @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized