تأملى در خسوف

Safiullah Mohammadi Uncategorized

تأملى در خسوف
بقلم: د.فضل الهادی وزین
خسوف یا ماه گرفتگی بسبب افتادن سایه زمین بر مهتاب واقع می‌شود.
قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم جزیره العرب گمان می کردند که بسبب مردن کسی ماه گرفته می شود!
پیامبر بزرگوار اسلام این پندار غلط را تصحیح فرموده و بیان کردند که ماه گرفتگی از نشانه های قدرت خداوند متعال است و به مردن کسی ارتباط ندارد.
بدون شک در ماه گرفتگی یا خسوف و آفتاب گرفتگی یا کسوف نشانه های قدرت خداوند به وضاحت دیده می شود و برای هر انسان عاقل مایه تأمل و عبرت و اندرز است.
مسلمان وقتی که نشانه های قدرت پروردگار را در پدیده های هستی می بیند، به علامت اعتراف و تسلیمی به قدرت بی پایان خالق کائنات و مدبر آن به خداوند سر به سجده می نهد.
از همین رو ادای نماز خسوف و کسوف یک سنت پیامبر بزرگوار اسلام است و در کتب فقه باب خاصی برای بیان تفصیلات آن وجود دارد.
یکی از عبرت و اندرز های نهفته در خسوف و کسوف برای بنده پند پذیر خداوند اینست که، اگر خسوف و کسوف برای مدت زمان درازی ادامه یابد چه تغییرات و تأثیرات ناگواری بر کره زمین که بستر زندگی بشر است خواهد داشت و زندگی انسانها را باچه اختلال و دشواری های رو برو خواهد کرد؟
از همین رو است که انسان با دیدن خسوف و کسوف باید با عجز و انکسار طالب استمرار رحمت پروردگار شود و دست نیاز بسوی الله بی نیاز دراز ‌کند و از قهر و غضب پروردگار و برهم خوردن نظام و روند عادی کائنات به خالق مدبر پناه ببرد، زیرا اگر آن خالق حکیم قادر است تا قانونمندی و نظم را در عالم هستی حفظ کند به این هم قادر است تا این نظم و قانونمندی را برهم بزند و همه چیز را با یک “کن فیکون” دگرگون بسازد.