پول های کهنه

Safiullah Mohammadi Uncategorized

پول های مندرس سر از تاریخ اول سنبله ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ دیگر قابل اعتبار نبوده و بانک مرکزی هیچ گونه پاسخ گویی ندارد