شیخ عبدالعزیز طریفی: دعا بیهوده نیست و به هدر نخواهد رفت، اما وقت اجابتش به حکمت الله بستگی دارد و باید نسبت به الله حسن ظن داشت. پیامبر ﷺ در مکه تحت محاصره قرار گرفت اما محنتش سه سال به طول انجامید، حال آنکه او بهترین خلق پروردگار بود. @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized