شیخ عبدالعزیز طریفی: بیشتر گناهان مردم از زبان آنهاست و بیشتر پاداش آنها نیز از زبان است. از رحمت الله است که ذکر زبان را گوناگون و آسان و اجرش را بزرگ قرار داده تا کسی وارد آتش جهنم نشود مگر آنکه هیچ عذری نداشته باشد. @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized