شکر بر سه پایه استوار است: اعتراف قلبی به نعمت‌های الهی، بازگو کردن آن، استفاده از آن در مسیر رضایت خداوند @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized