زندگی خود را مکتوب کنید از روی کاغذ زندگی کنید هر شب بنویسید هر صبح بنویسید نوشتن اعجاز می کند خداوند به قلم و هر آنچه می نویسید قسم خورده است اول نوشتن هدف و دوم فقط تلاش @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized