درخت کینه

hamkaran seddiqi Uncategorized

امام ابن حبان رحمه الله می‌گوید:
کینه اساس شر است؛ هر که در دل خود شر و بدی نگه دارد برایش درختی تلخ خواهد رویاند که آبش خشم است و میوه‌اش پشیمانی است.

@sarafi_sediqi