خدائی که زندگی، مردمان را با جهانی که در آن بسر می برند هم آوا و همنوا کرده است، ممکن نیست ایشان را به حال خودشان رها فرماید؛ به گونه ای که بیهوده و بی فایده زندگی نمایند و بمیرند و با ایشان حساب و کتابی نرود و نشود. امکان ندارد که چنین آفریدگاری در نتیجه عمل مصلحان و مفسدان، هدایت شدگان و گمراهان، دادگران و ستمگران تفاوتی قایل نباشد. هان آگاه باشید که انسان ها بیهوده آفریده نشده اند و بیهوده به حال خود رها نخواهند شد. #سید_قطب #فی_ظلال_القرآن #سوره_النبأ

hamkaran seddiqi Uncategorized