خانواده_اسلامی

hamkaran seddiqi Uncategorized

دنیاخیلی بزرگ است اما نه برای کودکان آنهاصادقانه در دنیایی کودکیشان زندگی میکنندوعاشقانه خدارادوست دارند.
شیرینی دنیای کوچک کودکان را از بین نبرید.