حقوق متقابل پدر و فرزند

hamkaran seddiqi Uncategorized

اگر بچه‌دار شدن حق تو است، تربیت صحیح حق فرزندان است.. هر کدام از شما در قبال زیردستان خود مسئول هستید.@sarafi_sediqi