نکته مهم

Safiullah Mohammadi Uncategorized

و قطعا شمارا با چیزهای (مانند) ترس و گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبودی ثمرات و میوه ها آزمایش میکنیم، و به صابران مژده و بشارت بده.
“سوره بقره ۱۵۵”