اگر گناه وزن داشت بخاطر سنگینی آن کسی از ما توان قدم برداشتن نداشت… ✍?دکتر شریعتی ? @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized