از امیرالمومنین عمر رضی الله تعالی عنه پرسیدند: واجب وواجبترچیست؟ نزدیک ونزدیکترکدامند؟ عجیب وعجیبترچیست؟ سخت وسخت ترچیست؟ فرمودند: واجب اطاعت از الله و واجبتر ازآن ترک گناه است. نزدیک قیامت ونزدیکتر ازآن مرگ است. عجیب دنیا وعجیبتر ازآن محبت دنیاست. سخت قبراست وسخت تر ازآن دست خالی رفتن به قبر. ?? @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized