آرامش، پیامدِ اندیشیدن نیست، بلکه آرامش، نیندیشیدن به گرفتاری‌ها و چالش‌هایی است که ارزش اندیشیدن ندارند. @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized