غیبت

hamkaran seddiqi Uncategorized

غیبت گناهی است که درخلوت وبه تنهایی انجام نمی شودمگردرمیان جمع.

غیبت گناهی است که بیشترین آمار روز #گناهان را به خود اختصاص داده است،حتی بالاتراز #دروغ.

غیبت گناهی است که هم گوینده وهم شنونده را گرفتارعذاب الهی می کند.

?پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید:

« المستمع أحدالمغتابین»
شنونده ی غیبت ٬ یکی از دو غیبت کننده است.

لذا در جمعی که نشسته اید یا اجازه ندهید کسی غیبت کند و یا اگر حرفتان را قبول نکردند باید مجلس و نشستن با آنها را ترک کنید .

از این رو ٬ شنونده غیبت٬ همانند غیبت کننده گناهکار بوده ومرتکب گناهی بزرگ است واز این نظر مشمول همه ی احکام غیبت کننده است.