در حالت سجدہ ، چه میگذرد… از ابوھریرہ رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلّ الله علیه و سلم فرموند: وقتی انسان در حالت سجدہ است، شیطان از او گریه کنان دور می شود و با خود میگوید؛ ای وای بر من، بر فرزند آدم امر شد تا سجدہ کند پس بھشت ازآن اوست، وبر من امر شد سجدہ کنم ولی من انجام ندادم پس آتش دوزخ عاقبتم است. ? مسلم ?? @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized