تربیت فرزندان

hamkaran seddiqi Uncategorized

شیخ عبدالعزیز طریفی:

تربیت فرزندان از والاترین اعمال است که اجر آن قطع نمی‌شود زیرا هر کار نیکی که آنان یاد بگیرند و به آن عمل کنند اجرش به کسی که آن را یادشان داده نیز خواهد رسید و حتی اگر آن را به فرزندان خود یاد دهند باز هم معلم نخست اجر خواهد برد.