برتریت مؤمن قوی نزد الله

hamkaran seddiqi Uncategorized

?پیامبـر عــزیزمان ﷺ فــرمودند:

مــؤمن قوی وتوانا نزد اللّه تعالی محبوب تر از مؤمن ضعیف وناتوان است.

هرچند که هردو ازخیر ونیکی درحـد خود برخوردارند.

صحیح‌مسلم۲۶۶۴