اگر گناه وزن داشت بخاطر سنگینی آن کسی از ما توان قدم برداشتن نداشت… ✍🏻دکتر شریعتی 🆔 @sarafi_sediqi

hamkaran seddiqi Uncategorized